Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznam k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dátum: 15. 5. 2015

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len "RO OPBK") oznamuje, že z dôvodu ukončenia pomoci pre programové obdobie 2007 - 2013 a s tým spojené zefektívnenie predkladaniu žiadostí o platbu vstúpili do platnosti dňom 29.04.2015 nové Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva"), ktoré sú zverejnené na webovom portáli RO OPBK v sekcii Formuláre.

 V zmysle Všeobecných zmluvných podmienok zmluvy prijímateľ je oprávnený predložiť bezprostredne po sebe maximálne dve žiadosti o platbu formou predfinancovania, pričom je povinný dodržať časovú oprávnenosť predkladania žiadostí o platbu stanovené v článku 5 bod 5.2 zmluvy. Ďalšie predfinancovanie je prijímateľ oprávnený predložiť až po zúčtovaní minimálne jedného predchádzajúceho predfinancovania. Záverečná platba bude uhradená až po zúčtovaní všetkých predfinancovaní.

 Zároveň RO OPBK upozorňuje na platnosť Usmernenia č. 1/2013 RO OPBK a povinnosti prijímateľa vyplývajúce z tohto usmernenia spojené s ukončením pomoci v programovom období 2007 - 2013. Úplné znenie Usmernenia č. 1/2013 vydané RO OPBK, bolo vypracované na základe Usmernenia č. 1/2013 - U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 - 2013, vydané Ministerstvom financií SR sa nachádza na adrese www.opbk.sk/sk/dokumenty/ a úplné znenie usmernenia Ministerstva financií SR sa nachádza na adrese www.finance.gov.sk/Default.aspx.