Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznam pre Prijímateľov NFP

Dátum: 8. 4. 2015

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len "RO pre OPBK") upozorňuje prijímateľov nenávratného finančného príspevku (ďalej len "Prijímateľov NFP") na povinnosť zverejňovať na svojom webovom sídle zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom (ako výsledok verejného obstarávania) vrátane povinných príloh a dodatkov v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prijímateľ NFP o splnení tejto povinnosti predkladá na RO pre OPBK ako dôkazný prostriedok napr. printscreen obrazovky s dátumovou stopou, odkaz na webovú stránku prijímateľa.

RO pre OPBK zverejňuje tento oznam z dôvodu eliminácie často sa opakujúcich chýb identifikovaných administratívnou kontrolou verejného obstarávania.