Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Informácia o vyhlásení písomného vyzvania JESSICA II.

Dátum: 12. 1. 2015

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj si Vás dovoľuje informovať, že v rámci implementácie finančného nástroja JESSICA II bolo dňa 12. januára 2015 na stránke www.ropka.sk ( link: www.ropka.sk/aktualne-vyzvy/&id=57&page=1 ) zverejnené Písomné vyzvanie k predloženiu žiadosti o NFP pre oprávneného žiadateľa Štátny fond rozvoja bývania.