Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznam o uvoľnení dodatočných voľných finančných prostriedkov

Dátum: 22. 12. 2014

Na riadiacom orgáne pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len "OPBK") je evidovaný Zoznam žiadostí o nenávratný finančný príspevok odporučených na neschválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov (ďalej len "zásobník projektov") určených na výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPBK (ďalej len "výzva"), kód výzvy: OPBK/2013/1.1/12-ISRMO.

V súlade so schváleným finančným plánom OPBK a podmienkami OPBK využiť dodatočné voľné finančné prostriedky na podporu projektov, ktoré sú zaradené v zásobníku projektov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre OPBK uverejňuje finančný príspevok zaradených v zásobníku projektov v rámci výzvy, kód výzvy: OPBK/2013/1.1/12-ISRMO.

Výška dodatočných voľných finančných prostriedkov nenávratného finančného príspevku určeného na žiadosti o nenávratný finančný príspevok zaradené v zásobníku projektov (čiastkové projekty), kód výzvy: OPBK/2013/1.1/12-ISRMO je 1 856 636,58 EUR. 

 Oznam o uvoľnení dodatočných voľných finančných prostriedkov je zverejnený aj v sekcii Archív výziev - vo výzve OPBK/2013/1.1/12-ISRMO.