Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznam - príloha č. 5H k ŽoNFP k výzve č.OPBK/2014/2.1/13

Dátum: 16. 9. 2014

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len "RO OPBK") oznamuje žiadateľom v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj, kód výzvy: OPBK/2014/2.1/13 (ďalej len "výzva"), že v rámci prílohy č. 8 Formuláre k ŽoNFP tejto výzvy, bola vykonaná v čestnom vyhlásení žiadateľa - príloha č. 5H oprava administratívnej chyby pri čísle Schémy pomoci de minimis. Správne číslo Schémy pomoci de minimis je číslo DM-12/2014. Správne znenie prílohy č. 5H je zverejnené v rámci prílohy č. 8 Formuláre k ŽoNFP tejto výzvy. V prípade, že bude daná príloha č. 5H žiadosti o nenávratný finančný príspevok doručená s nesprávnym číslom Schémy pomoci de minimis, bude žiadateľ v rámci kontroly formálnej správnosti žiadosti o nenávratný finančný príspevok výzvaný na nápravu. 

Bližšie informácie ako aj horeuvedenú prílohu č. 5H nájdete v sekcii Aktuálne výzvy