Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

13. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj

Dátum: 25. 6. 2014

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje, že dňa 25.6.2014 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery.

Všetky potrebné informácie spolu s potrebnými formulármi nájdete v sekcii Aktuálne výzvy.

Často kladené otázky k predmetnej výzve sú zverejnené v sekcii Často kladené otázky (FAQ).