Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznam pre žiadateľov v súlade s kapitolou 4.2.3 Realizácia projektov, Administratívna kontrola obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, odsek 62 Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu

Dátum: 19. 6. 2014

RO OPBK upozorňuje žiadateľov, že v zmysle kapitoly 4.2.3 Realizácia projektov, Administratívna kontrola obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, odsek 62 Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 4.8: "RO je povinný po kontrole zákaziek začatých po 30.06.2013 vykonať kontrolu aplikovania možnosti uvedenej v § 46 ods. 2 (v rámci znenia zákona o VO účinného od 01.07.2013), ktorá sa týka možnosti zrušenia verejného obstarávania ak neboli predložené viac ako dve ponuky. V prípade, že boli predložené len dve ponuky, RO požaduje od prijímateľa zdôvodnenie, prečo predmetný postup zadávania zákazky nezrušil. V prípade, že v rámci použitého postupu zadávania zákazky bola predložená len jedna ponuka a prijímateľ použitý postup zadávania zákazky nezrušil, RO je povinný požiadať Úrad pre verejné obstarávanie o vykonanie kontroly predmetného verejného obstarávania. Následný postup RO bude vypĺňať z výsledku tejto kontroly.

Dokument "Zdôvodnenie prijímateľa v prípade jednej, pres. dvoch ponúk" je zverejnený v časti Verejné obstarávanie.