Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznam o uvoľnení dodatočných voľných finančných prostriedkov

Dátum: 18. 6. 2014

Na Riadiacom orgáne pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len "OPBK") je evidovaný Zoznam žiadostí o NFP odporučených na neschválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov (ďalej len "zásobník projektov") určených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OPBK (ďalej len "výzva"), kód výzvy: OPBK/2013/2.2/11.

V súlade so schváleným finančným plánom OPBK a podmienkami OPBK využiť dodatočné voľné finančné prostriedky na podporu projektov, ktoré sú zaradené v zásobníku projektov MPRV SR ako RO OPBK uverejňuje oznam o uvoľnení dodatočných voľných finančných prostriedov pre žiadosti o NFP zaradené v zásobníku projektov v rámci výzvy, kód výzvy: OPBK/2013/2.2/11.

Výška dodatočných voľných finančných prostriedkov NFP určeného na žiadosti o NFP zaradené v zásobníku projektov, kód výzvy: OPBK/2013/2.2/11 je 655 289,82 EUR.

Oznam o uvoľnení dodatočných voľných finančných prostriedkov je zverejnený aj v sekcii Archív výziev - výzva č. OPBK/2013/2.2/11.