Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 2 „Vedomostná ekonomika“ Operačného programu Bratislavský kraj

Dátum: 4. 8. 2008

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje, že dňa 4. 8. 2008 vyhlásil výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery  a opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti. Viac informácií nájdete v sekcii Aktuálne výzvy.