Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Upozornenie na skrátenie lehôt na predkladanie žiadostí o platbu - zúčtovanie predfinancovania

Dátum: 10. 4. 2014

- v prípade schválenia ŽoP na úrovni RO OPBK je realizovaný prevod NFP prijímateľovi prostredníctvom Štátnej pokladnice pomerne za zdroje EÚ a štátneho rozpočtu na účet prijímateľa uvedený v zmluve o poskytnutí NFP,

- prijímateľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 4 kalendárnych dní odo dňa pripísania prostriedkov na jeho účet, previesť prostriedky dodávateľovi/zhotoviteľovi na úhradu nezaplatených účtovných dokladov. V opačnom prípade znáša penále za meškanie platby voči dodávateľovi/zhotoviteľovi samotný prijímateľ,

prijímateľ uhradí celú sumu účtovného dokladu vrátane podielu spolufinancovacia prijímateľa z oprávnených výdavkov, a prípadných neoprávnených výdavkov,

- príjímateľ ukradí každý účtovný doklad samostatne,

- variabilný symbol úhrady má byť zhodný s číslom účtovného dokladu (napr. faktúry)

- prijímateľ uhradí účtovné doklady zo svojho bankového účtu určeného pre príjem NFP a realizáciu projektu v zmluve o poskytnutí NFP,

- prijímateľ uhradí účtovné doklady na bankový účet dodávateľa, ktorý je uvedený na účtovnom doklade a ktorý sa musí zhodovať s číslom účtu uvedeným v zmluve s dodávateľom,

- po poskytnutí predfinancovania je prijímateľ povinný celú výšku zúčtovať najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na jeho účte. Za deň zúčtovania sa považuje deň zaslania žiadosti o platbu prijímateľom na RO OPBK.

- Prijímateľ predkladá RO OPBK vyplnený formulár žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu resp. prehlásením banky o úhrade výdavkov (potvrdzujúcim príjem prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a výpisom z účtu potvrdzujúcim skutočné uhradenie účtovných dokladov dodávateľovi/zhotoviteľovi,

- výpis z účtu resp. prehlásenie banky o úhrade výdavkov má byť označené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa aj vydávajúcou bankou,

- k jednej žiadosti žiadosti o platbu (poskytnutie predfinanacovania) môže prijímateľ predložiť len jednu žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania),