Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Programový manuál OPBK verzia 3.0 platný od 4. 8. 2008

Dátum: 4. 8. 2008

Riadiaci orgán pre OPBK uverejňuje aktualizovaný dokument Programový manuál OPBK verzia 3.0 platný od 4. 8. 2008.

Žiadna zo zmien nemá vplyv na oprávnenosť žiadateľov a oprávnenosť projektov prijímaných v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrenia 1.1 s kódom OPBK/2008/1.1/01 a výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrenia 1.2 s kódom OPBK/2008/1.2/01.

Aktuálnu verziu dokumentu nájdete v sekcii dokumenty.