Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznam Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj k Indikatívnemu harmonogramu výziev OPBK na rok 2014

Dátum: 13. 12. 2013

V zmysle časti 4.2.2 "Výber projektov pre realizáciu Operačného programu" bodu 6. Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 verzia 4.7 Riadiaci orgán zostavuje harmonogram výziev na nasledujúci kalendárny rok a zverejňuje ho na svojom webovom sídle najneskôr do 15. decembra daného roka.

Vzhľadom na to, že Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj v roku 2014 neplánuje vyhlásiť žiadnu výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, Indikatívny časový harmonogram výziev Operačného programu Bratislavský kraj na rok 2014 nezverejňuje.