Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Informácia o dotazníku Centrálneho koordinačného orgánu - Zhodnotenie administratívnej záťaže žiadateľov a prijímateľov

Dátum: 12. 12. 2013

Na podnet Európskej komisie pripravil Centrálny koordinačný orgán dotazník, ktorého cieľom je zhodnotenie administratívnej záťaže na strane žiadateľov/prijímateľov v programovom období 2007 - 2013. Dotazník pozostáva zo 17 otázok a zachytáva všetky fázy procesu implementácie fondov EÚ.

Dotazník nájdete na stránke www.nsrr.sk v sekcii Aktuality, prípadne je ho možné vyplniť priamo na stránke:

docs.google.com/forms/d/1TfIZpHb23S_aLhL8w9DyOKWibxBxYw_IU5El4Hl_bw0/viewform.