Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznam o zverejnení Dodatku č. 6 k Schéme podpory mikro, malých a stredných podnikateľov OPBK č. DM-13/2008

Dátum: 8. 11. 2013

Riadiaci Orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje žiadateľom, že v novembri 2013 nadobudol platnosť Dodatok č. 6 k Schéme podpory mikro, malých a stredných podnikateľov Operačného programu Bratislavský kraj č. DM - 13/2013.

Dodatok č. 6 k Schéme pomoci de minimis OPBK. doc