Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Navýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov na výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj (kód výzvy: OPBK/2013/1.1/10)

Dátum: 4. 11. 2013

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj z dôvodu maximálneho využita finančných prostriedkov alokovaných na výzvu a tým spojené zabezpečenie kontrahovania zostávajúcich finančných prostriedkov určených na opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel, navyšuje výšku finančných prostriedkov určených na výzvu č. OPBK/2013/1.1/10.

navýšenie alokácie na výzvu.doc