Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznámenie Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj prijímateľom pomoci de minimis

Dátum: 22. 10. 2013

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len "RO OPBK") upozorňuje prijímateľov pomoci de minimis na povinnosť  oznamovať štvrťročne Ministerstvu financií SR prijatie minimálnej pomoci, a to do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroku, v ktorom pomoc prijali, v zmysle článku N. TRANSPARENTNOSŤ A MONITOROVANIE bodu 3. Schémy podpory mikro, malých podnikateľov Operačného programu Bratislavský kraj v znení Dodatkov č.1, 2, 3, 4 a 5, Schéma DM - 13/2008 (ďalej "schéma pomoci de minimis").

Formulár "OZNÁMENIE O PRIJATÍ MINIMÁLNEJ POMOCI" podľa § 22 ods. 2 zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov je prílohou č. 4 schémy pomoci de minimis (ďalej "Oznámenie"). V bode 11. Údaje o poskytnutej (schválenej) minimálnej pomoci sa v Oznámení ako Dátum poskytnutia uvádza dátum uzatvorenia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Kópiu Oznámenia je prijímateľ povinný predložiť ako prílohu k Monitorovacej správe v prípade, že v rámci monitorovacieho obdobia prijímateľ takéto oznámenie Ministerstvu financií SR zaslal.