Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Usmernenie k výzve č. OPBK/2013/1.1/10 a k výzve č. OPBK/2013/1.1/12-ISRMO

Dátum: 27. 5. 2013

Riadiaci orgán pre Operačný programo Bratislavský kraj oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok (subjektom verejnej správy), že dňa 20.5.2013 vydal Usmernenie k výzve č. OPBK/2013/1.1/10 a k výzve č. OPBK/2013/1.1/12-ISRMO.

Cieľom predmetného usmernenia je zadefinovanie niektorých pojmov v rámci skupiny aktivít 1.1.3 a doplnenie informácií k podmienkam oprávnenosti pre OPBK.

Usmernenie je určené pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok z verejnej správy.

Usmernenie je zverejnené v sekcii Dokumenty -  v časti Usmernenia RO OPBK.