Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje že došlo k aktualizácii nasledovných dokumentov:

Dátum: 22. 5. 2013

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje, že došlo k aktualizácii:

- Prílohy č. 1 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok Výzvy na predkaldanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy OPBK/2013/1.1/12-ISRMO, ktorá je zverejnená v sekcii Aktuálne výzvy.

- Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci Operačného programu Bratislavský kraj - verejná správa, verzia 10 v znení aktualizácie č.1 platnej od 17.05.2013 (ďalej len "Príručka"). V aktualizovanej Príručke boli vykonané úpravy v kapitole 10 Informácia o horizontálnych prioritách z dôvodu požiadavky koordinátorov horizontálnych priorít trvalo udržateľného rozvoja a informatizácie spoločnosti o aktualizáciu odkazu na webové stránky  a v kapitole 11.3 Vysvetlivky k prílohám ŽoNFP, bod Príloha č. 26 z dôvodu odstránenia duplicity časti prílohy č. 26 uvedenej pod bodom b), zjednotenia názvu dokumentu "Komunitný plán sociálnych služieb", spresnenie textu v bode f) a spresnenia textu čestného vyhlásenia. Aktuálne platnú Príručku verzia 10 v znení aktualizácie č.1 možno nájsť v sekcii - Dokumenty.

Týmto oznamom sa ruší platnosť Prílohy č. 1 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy OPBK/2013/1.1/12-ISRMO.

RO OPBK upozorňuje žiadateľov o nenávratný finančný príspevok z verejnej správy, aby v rámci platných a aktuálnych výziev o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj postupovali v zmysle aktuálne platnej Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci Operačného programu Bratislavský kraj - verejná správa, verzia 10 v znení aktualizácie č.1 platnej od 17.05.2013.