Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznam k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPBK, kód výzvy: OPBK/2013/1.1/12-ISRMO

Dátum: 6. 5. 2013

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len "RO OPBK") poskytuje k vyhlásenej Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPBK, kód výzvy: OPBK/2013/1.1/12-ISRMO, vo vopred dohodnutom termíne, konzultácie na RO OPBK (v zmysle inštrukcií uvedených v bode 7 Výzvy). Vzhľadom na to, že Hlavné mesto SR Bratislava je nositeľom Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí (ďalej len "ISRMO"), účasť zástupcu nositeľa ISRMO pri poskytnutých konzultáciách jednotlivým oprávneným mestským častiam Bratislavy je povinná. V nadväznosti na uvedené RO OPBK upozorňuje oprávnené mestské časti, aby si najprv dohodli termín so zástupcom nositeľa ISRMO Hlavného mesta SR Bratislava a následne nato si dohodli termín na RO OPBK.