Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

12. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj

Dátum: 2. 5. 2013

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje, že dňa 2.5.2013 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 1 Infraštruktúra, opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel.

 Všetky potrebné informácie spolu s potrebnými formulármi nájdete v sekcii Aktuálne výzvy.