Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

11. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj

Dátum: 26. 4. 2013

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje, že dňa 26.4.2013 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti.

Všetky potrebné informácie spolu s potrebnými formulármi nájdete v sekcii Aktuálne výzvy.