Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznam o zverejnení aktualizovanej Schémy podpory mikro, malých a stredných podnikateľov (schéma pomoci de minimis) v znení Dodatkov č. 1,2,3,4 a 5

Dátum: 22. 4. 2013

Riadiaci orgán pre OPBK oznamuje prijímateľom, že dňa 19.4.2013 bola v Obchodnom vestníku č.76 časť Štátna pomoc a iné programy podpory (link: https://portal.justice.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=573)  zverejnená Schéma podpory mikro,malých a stredných podnikateľov Operačného programu Bratislavský kraj (schéma pomoci de minimis) v znení Dodatkov č.1,2,3,4 a 5.

Dokument Schéma podpory mikro, malých a stredných podnikateľov OPBK (schéma pomoci de minimis) v znení Dodatkov č. 1,2,3,4 a 5 je zverejnená v sekcii Dokumenty - v časti Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis.