Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznam k oprávnenosti výdavkov pre rekonštrukciu verejných osvetlení na území Hlavného mesta SR Bratislava

Dátum: 25. 6. 2008

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len „RO OPBK“) oznamuje, že v súčasnosti prebieha medzi RO OPBK a Hlavným mestom SR Bratislava rokovanie o preukazovaní majetkových vzťahov pri predkladaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) v rámci opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel, skupiny aktivít 1.1.2 (zahrňujúcej aktivitu 4. rekonštrukcia verejných osvetlení za účelom zníženia energetickej náročnosti), kde žiadateľmi sú jednotlivé mestské časti Bratislavy. Vzhľadom na to, že v zmysle podmienok stanovených v OPBK, nie je možné zo strany mestských častí preukázať vlastnícke práva k verejnému osvetleniu a ani iný právny vzťah oprávňujúci užívať predmet projektu, RO OPBK zatiaľ neodporúča predkladať ŽoNFP aj s danou aktivitou.

O podmienkach oprávnenosti výdavkov pre túto aktivitu na území Hlavného mesta SR Bratislavy bude riadiaci orgán informovať žiadateľov na základe výsledkov rokovaní s dotknutými organizáciami. Oznam bude zverejnený na tejto webstránke.