Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Odporúčanie Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj k projektom zameraným na informačno-komunikačné technológie

Dátum: 5. 12. 2012

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len "RO OPBK") vyzýva prijímateľov na dodržiavanie povinností v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku čl. 8, ods. 2, podľa ktorého je prijímateľ povinný oznámiť všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením tejto Zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto Zmluvy týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to bezodkladne od ich vzniku.

V projektoch zameraných na informačno-komunikačné technológie v súvislosti s rýchlym vývojom v oblasti výpočtovej techniky môže dôjsť k udalostiam vylučujúcim možnosť dodania zazmluvneného typu tovaru podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. V takýchto prípadoch je prijímateľ povinný poskytnúť RO OPBK písomnú informáciu o zmene v projekte, ktorou je náhrada zazmluvneného typu tovaru.

RO OPBK v opodstatnených prípadoch môže pristúpiť k odsúhlaseniu náhrady zazmluvnených typov tovaru pri zachovaní ich kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov. RO je oprávnený pri posudzovaní návrhu náhrady aplikovať individuálny prístup. Náhradou určeného typu modelu musí však byť preukázateľné dosiahnutie vyšších výkonnostných a kvalitatívnych paramentrov, súčasne náhradou nesmie dôjsť k nárastu výslednej ceny ani k odchýlke v rámci jednej zo skupín výdavkov.

Opodstatnenými prípadmi sa rozumie napr. ukončenie výroby, nemožnosť dodania niektorých typov modelov. Opodstatnené prípady musia byť preukázané vyhlásením výrobcu alebo výhradného dovozcu tovaru, toto vyhlásenie musí byť overiteľné.

Prijímateľ je povinný v prípade vydaného súhlasného stanoviska RO OPBK toto stanovisko priložiť k predkladanej žiadosti o platbu (ŽoP).