Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Aktualizácia formulárov pre Operačný program Bratislavský kraj

Dátum: 15. 10. 2012

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj zverejňuje aktualizované formuláre:

- Zmluva o poskytnutí NFP platná k 1.10.2012

- Zmluva o zriadení záložného práva platná k 1.10.2012

 

Aktuálne platné formuláre sú zverejnené v sekcii Formuláre.