Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Výnimka zo Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 4.5

Dátum: 19. 10. 2012

Centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v Národnom strategickom referenčnom rámci SR na roky 2007 - 2013 udelil dňa 19.6.2012 Riadiacemu orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj výnimku týkajúcu sa kapitoly 4.2.2 odsek 96 Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 4.5.

Znenie výnimky:

Lehota pre informovanie všetkých žiadateľov, ktorých žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "ŽoNFP") boli predmetom procesu schvaľovania, o schválení alebo neschválení ich ŽoNFP prostredníctvom Rozhodnutia o schválení ŽoNFP, resp. Rozhodnutia o neschválení ŽoNFP, je predĺžená o 100 kalendárnych dní.

Výnimka sa týka nasledovných výziev:

1. Výzva č. OPBK/2012/2.2/08

2. Výzva č. OPBK/2012/2.2/09

3. Výzva č. OPBK/2012/1.1/09

Dňa 17.10.2012 Centrálny koordinačný orgán udelil Riadiacemu orgánu pre OPBK opätovne výnimku, v zmysle ktorej je lehota predĺžená o dodatočných 60 kalendárnych dní. Na základe udelenia tejto výnimky a v spojení so znením výnimky zo dňa 19.06.2012 dochádza k celkovému predĺženiu vyššie uvedenej lehoty o 160 dní.