Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Aktualizácia formulárov pre Operačný program Bratislavský kraj

Dátum: 11. 7. 2012

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj zverejňuje nasledovné aktualizované formuláre:

- Zmluva o poskytnutí NFP platná od 28.06.2012

- Priebežná/Záverečná monitorovacia správa projektu platná od 28.06.2012

- Následná monitorovacia správa projektu platná od 28.06.2012

- Monitorovanie čistých prijímov projektov generujúcich prijímy platné od 28.06.2012

- Ročná záverečná monitorovacia správa ISRMO platná od 28.06.2012

- Následná monitorovacia správa ISRMO platná od 28.06.2012

- Žiadosť o platbu

- Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov

- Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov

 

Aktualizované formuláre sú zverejnené v sekcii Formuláre.