Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznam o ukončení pozastavenia Oznamu o možnosti predkladania Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí v rámci Operačného programu Bratislavský kraj (kód oznamu: ISRMO/2012/01)

Dátum: 9. 7. 2012

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje všetkým oprávneným predkladateľom, že ukončuje pozastavenie Oznamu o možnosti predkladania Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí zo dňa 16.05.2012, a posúva dátum ukončenia Oznamu na 1. október 2012.

Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí je nevyhnutné doručiť osobne do podateľne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Prievozská 2/B, Bratislava v pracovných dňoch v termíne od 10. júla 2012 do 1. októbra 2012 od 8:00 hod do 14:00 hod, alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 1. októbra 2012 na nižšie uvedenú adresu (miesto predkladania ISRMO):

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja

Odbor riadenia pomoci pre Bratislavský kraj

Prievozská 2/B

825 25 Bratislava 26

Ďalšie informácie týkajúce sa Ukončenia  pozastavenia Oznamu sú zverejnené v sekcii Aktuálne výzvy - v časti Oznam o možnosti predkladať Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí.