Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznam o vydaní Usmernenia č.2/2012 k Oznamu o možnosti predkladania Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí v rámci Operačného programu Bratislavský kraj kód oznamu: ISRMO/2012/01

Dátum: 4. 7. 2012

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj dňa 16.05.2012 z dôvodu preskúmavania podmienok poskytnutia pomoci a posúdenia kritérií uvedených v článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ pozastavil Oznam o možnosti predkladania Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí v rámci OPBK, kód oznamu: ISRMO/2012/01.

Riadiaci orgán pre OPBK v ozname o pozastavení Oznamu o možnosti predkladania Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí zo dňa 16.05.2012 uviedol, že všetky zmeny v rámci Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí budú zverejnené prostredníctvom Usmernenia RO OPBK k Oznamu.

Riadiaci Orgán pre Operačný program Bratislavský kraj týmto oznamuje všetkým oprávneným subjektom, že dňa 04.07.2012 vydáva Usmernenie č.2/2012 k Oznamu o možnosti predkladania Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí.

 Dokument Usmernenie č.2/2012 je zverejnený v sekcii   Dokumenty – časť Usmernenia RO OPBK a v sekcií Aktuálne výzvy.