Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Upozornenie RO OPBK k spôsobu vedenia účtovníctva pri projektoch a k náležitosiam účtových dokladov

Dátum: 28. 6. 2012

Vedenie účtovníctva

Riadiaci orgán pre OPBK upozorňuje prijímateľov, ktorí sú účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, že sú povinní účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu v:

- analytickej evidencii na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtujú v sústave podvojného účtovníctva

- účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

Riadiaci orgán pre OPBK odporúča prijímateľom naďalej postupovať v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o nenávratný finančný príspevok článok 11 Účtovníctvo a uchovávanie účtovnej dokumentácie.

 Účtovné doklady

Riadiaci orgán pre OPBK upozorňuje prijímateľov, že v zmysle § 10 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov musí každý účtovný doklad obsahovať:

- podpisový záznam osoby (§ 32 ods. 3) zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie

- označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podpovjného účtovníctva.