Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Odporúčania RO OPBK k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky a k zadávaniu zákazky s nízkou hodnotou

Dátum: 8. 6. 2012

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj zverejnil odporúčania k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky a odporúčania k zadávaniu zákazky s nízkou hodnotou v súlade so Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013, verzia 4.5. Odporúčania sú zverejnené v sekcii Verejné obstarávanie.