Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Pozastavenie Oznamu o možnosti predkladania Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí (ISRMO/2012/01)

Dátum: 16. 5. 2012

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj z dôvodu preskúmania podmienok poskytnutia pomoci pozastavuje Oznam o možnosti predkladania Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí v rámci Operačného programu Bratislavský kraj, kód oznamu: ISRMO/2012/01. (ďalej len "Oznam").

Oznam je pozastavený minimálne 30 kalendárnych dní.

Dátum ukončenia Oznamu sa posúva minimálne o dobu pozastavenia Oznamu. Počas doby pozastavenia Oznamu nebude možné predkladať Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí (ďalej len "ISRMO"). Zmeny v rámci ISRMO budú zverejnené prostredníctvom Usmernenia RO OPBK k Oznamu, ktoré bude vydané v priebehu pozastavenia Oznamu.

V prípade, že v čase vydania tohto Pozastavenia oznamu predkladatelia doručia ISRMO osobne na adresu uvedenú v Ozname alebo odošlú poštou, resp. kuriérom, bude im ISRMO vrátená.