Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Usmernenie č. 2/2008 k pilotnej výzve na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj – opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel a opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava.

Dátum: 7. 5. 2008

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje žiadateľom o NFP z verejnej správy, že dňa 30. 4. 2008 vydal Usmernenie č. 2/2008 k výzve č. OPBK/2008/1.1/01 a výzve č. OPBK/2008/1.2/01

Usmernenie 2_2008.doc