Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznam o predĺžení termínu ukončenia výzvy č. OPBK/2012/1.2/09

Dátum: 14. 5. 2012

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj z dôvodu maximálneho využitia finančných prostriedkov a tým spojené zabezpečenie kontrahovania zostávajúcich finančných prostriedkov určených na opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava, predlžuje termín ukončenia výzvy č. OPBK/2012/1.2/09 z pôvodného dátumu 15.5.2012 na 31.10.2012.