Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Aktualizácia č.3 Programového manuálu pre Operačný program Bratislavský kraj verzia 9

Dátum: 20. 4. 2012

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje žiadateľom, že v rámci Programového manuálu pre Operačný program Bratislavský kraj verzia 9 sa ruší Príloha č. 1 "Číselník oprávnených výdavkov pre Operačný program Bratislavský kraj v programovom období 2007-2013, Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava, fond ERDF" a nahrádza sa novou tabuľkou, ktorá je uvedená v aktualizácii č.3.

"Aktualizácia č.3 Programového manuálu pre Operačný program Bratislavský kraj verzia 9" nadobúda platnosť dňa 20.4.2012.

Dokument "Aktualizácia č.3 Programového manuálu pre Operačný program Bratislavský kraj verzia 9" je zverejnený v sekcii Dokumenty - v časti Programový manuál.