Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Usmernenie RO OPBK č.1/2012 k niektorým podmienkam oprávnenosti Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí

Dátum: 10. 4. 2012

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje všetkým oprávneným subjektom, že dňa 10. apríla 2012 vydal Usmernenie č.1/2012 - Usmernenie k niektorým podmienkam oprávnenosti Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí.

Cieľom Usmernenia č.1/2012 RO OPBK je v súvislosti s čiastkovými projektmi Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí:

- definovať oprávnené subjekty (akceptované RO OPBK) prevádzkujúce školy a školské zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, komunitné centrá a zariadenia sociálneho bývania,

-  doplniť potrebné dokumenty k žiadosti o NFP a

-  definovať časovú oprávnenosť výdavkov pre čiastkové projekty ISRMO.

Dokument Usmernenie č.1/2012 je zverejnený v sekcii Dokumenty - Usmernenia RO OPBK.