Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznam pre žiadateľov o oprávnenosti výdavkov na vypracovanie Socio-ekonomickej analýzy mesta v rámci prípravy Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí.

Dátum: 19. 3. 2012

 

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj uverejňuje oznam, ktorého cieľom je oboznámiť žiadateľov s pravidlami oprávnenosti výdavkov na vypracovanie socio-ekonomickej analýzy v rámci "Oznamu o možnosti predkladania Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí" zo dňa 31.1.2012.
 
Oprávnené výdavky na vypracovanie Socio-ekonomickej analýzy, povinnej Prílohy č. 5 k Integrovanej stratégií rozvoja mestských oblastí, musia vzniknúť a byť uhradené žiadateľom (v prípade ISRMO nositeľom ISRMO) v období po 
31. januári 2012.
 
Vypracovanie Socio-ekonomickej analýzy musí byť v súlade s platnými predpismi EÚ a SR, okrem iného s pravidlami riadiacich a kontrolných systémov, oprávnenosti, poskytovaním informácií a publicity a taktiež s pravidlami verejného obstarávania, hospodárskej súťaže a environmentálnymi pravidlami.