Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Pozastavenie rezervácie termínov na predkladanie ŽoNFP pre výzvu č. OPBK/2012/1.1/09

Dátum: 2. 3. 2012

RO OPBK oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok pre výzvu č. OPBK/2012/1.1/09, že z dôvodu technických problémov na internetovom rezervačnom formulári pre rezerváciu termínov predkladania ŽoNFP pozastavuje možnosť rezervácie termínov. O Ďalšom postupe vás budeme informovať.