Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Aktualizácia č.2 Programového manuálu pre Operačný program Bratislavský kraj verzia 9

Dátum: 21. 2. 2012

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje žiadateľom, že v rámci Programového manuálu pre Operačný program Bratislavský kraj sa ruší Tabuľka "Číselník výdavkov pre Operačný program Bratislavský kraj v programovom období 2007 - 2013, Prioritná os 3 Technická pomoc, fond ERDF" a nahrádza sa novou tabuľkou v nasledovnom znení uvedenom v prílohe aktualizácie.

"Aktualizácia č.2 Programového manuálu pre Operačný program Bratislavský kraj verzia 9" nadobúda platnosť dňa 15.2.2012.

Dokument "Aktualizácia č.2 Programového manuálu pre Operačný program Bratislavský kraj verzia 9" je zverejnený v sekcii Dokumenty - v časti Programový manuál.