Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznam o možnosti predkladať Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí

Dátum: 31. 1. 2012

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje, že dňa 31.1.2012 vyhlásilo Oznam o možnosti predkladať Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí pre prioritnú os 1 Infraštruktúra, opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel.

Všetky informácie spolu s potrebnými formulármi nájdete v sekcii Aktuálne výzvy.