Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

9. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj

Dátum: 25. 1. 2012

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje, že dňa 25.1.2012 vyhlásilo výzvy na predkladanie žiadosti o NFP pre prioritnú os 1 Infraštruktúra, opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel, opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava a pre prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti.

 Všetky informácie spolu s potrebnými formulármi nájdete v sekcii Aktuálne výzvy.