Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznámenie o vyhlásení výzvy - Nástroje rizikového kapitálu

Dátum: 20. 1. 2012

V rámci iniciatívy JEREMIE (“Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises“ - Spoločné európske zdroje pre veľmi malé až stredné podniky) Európsky investičný fond (“EIF“) oznamuje vyhlásenie výzvy č. JER-005/2 na podávanie žiadostí na nástroje rizikového kapitálu. Nástroje rizikového kapitálu sú financované z Operačného programu Výskum a vývoj a z Operačného programu Bratislavský kraj, vo výške 31 miliónov eur. Výzva je adresovaná finančným sprostredkovateľom, ktorí budú investovať do malých a stredných podnikov. Holdingový fond JEREMIE je na Slovensku riadený EIF cez Slovenský záručný a rozvojový fond, s.r.o. (www.szrf.sk). Výzva je zverejnená na internetovej stránke www.eif.org (“Calls for the selection of financial intermediaries“). Termín uzávierky prijímania žiadostí je 30. marec 2012.

Upozornenie: Táto výzva nie je určená priamo malým a stredným podnikateľom ale finančným sprostredkovateľom, ktorí budú následne investovať do malých a stredných podnikov.