Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznámenie k podmienkam pre vrátenie výnosov na bežných účtoch za rok 2011

Dátum: 19. 12. 2011

Prijímatelia, ktorým na bežných účtoch vznikli výnosy v dôsledku poskytnutého predfinancovania, sú v súlade s § 7 ods. 1 písm. m, zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinní tieto vrátiť na účet platobnej jednotky v období od 01.01.2012 do 15.01.2012.

RO OPBK žiada všetkých prijímateľov, aby po vrátení finančných prostriedkov, túto skutočnosť oznámili listom na adresu Platobnej jednotky, uvedením názvu projektu, kódu ITMS projektu a presnú finančnú čiastku, ktorú vrátili.

Adresa Platobnej jednotky:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,             Odbor finančného riadenia, Prievoszká 2/B, Bratislava 825 05                                                                                                                  

Účet Platobnej jednotky: 7000382514/8180  

Variabilný symbol: kód ITMS projektu začínajúce sa od tretej číslice (keďže variabilný symbol je 10 miestne číslo a ITMS kód projektu obsahuje 11 čísiel), teda napr.: 310120001 (kód ITMS projektu je v tomto prípade 22310120001).

V prípade otázok kontaktujte:

Mgr. Ágnes Horváth Hausleitner - vedúca oddelenia finančného riadenia,     Telefón: +421 (0) 2 583 17 505 e-mail: agnesa.hausleitnerova@build.gov.sk