Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Nedostupnosť portálu ITMS pre žiadateľov o NFP a prijímateľov v rámci OPBK

Dátum: 29. 9. 2011

Riadiaci orgán pre OPBK upozorňuje žiadateľov o NFP a prijímateľov, že portál ITMS bude počas dní 16.10.2011 a 17.10.2011 nedostupný z dôvodu uvoľnenia novej verzie systému ITMS do produktívnej prevádzky.

Prijímatelia sú povinní najneskôr 15.10.2011 prostredníctvom portálu ITMS:

  • odoslať rozpracované žiadosti o platbu a predložiť ich na RO OPBK/ SO/RO pre OPBK         
  • odoslať monitorovacie správy projektu k monitorovaciemu termínu v lehote určenej v zmluve o poskytnutí NFP a predložiť ich na RO OPBK/ SO/RO pre OPBK.

 V prípade, že tak prijímatelia nevykonajú, budú všetky rozpracované žiadosti o platbu dňa 16.10.2011 zablokované voši ďalším zmenám. Zo zablokovaných žiadostí o platbu bude možné vygenerovať iba PDF verziu. PDF verzia bude obsahovať údaje aktuálne evidované v momente zablokovania žiadosti o platbu.

 V prípade, že žiadateľ o NFP/prijímateľ na portáli ITMS identifikuje chybne rozpracované žiadosti o NFP a žiadosti o platbu, t.j nemá v úmysle ich predložiť prostredníctvom portálu ITMS na RO OPBK/ SO/RO pre OPBK, je povinný tieto žiadosti o NFP a žiadosti o platbu vymazať z portálu ITMS.

 Vyššie spomínané neplatí pre žiadosti o platbu, ktoré sú v čase uvoľnenia novej verzie systému ITMS predmetom doplnenia zo strany prijímateľa prostredníctvom portálu ITMS, t.j. nachádzajú sa v stave na doplnenie. V takomto prípade nebudú žiadosti o platbu zablokované voči zmenám zo strany prijímateľa. Správca systému ITMS ale upozorňuje, že všetky zmeny žiadostí o platbu realizované zo strany prijímateľa v časovom intervale od obdržania výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o platbu až do uvoľnenia novej verzie systému ITMS budú dňa 16.10.2011 vymazané a prijímateľ je povinný tieto zmeny opätovne zapracovať do predmetných žiadostí o platbu. Správca systému ITMS odporúča, aby žiadosti o platbu, ktoré sú predmetom doplnenia zo strany prijímateľa, boli najneskôr 15.10.2011 predložené na RO OPBK/ SO/RO pre OPBK prostredníctvom portálu ITMS.

 Žiadateľ o NFP je v súvislosti s uvoľnením novej verzie systému ITMS povinný žiadosť o aktiváciu konta pre portál ITMS odoslať do DataCentra na spracovanie najneskôr dňa 07.10.2011. Za odoslanie sa považuje predloženie žiadosti o aktiváciu konta v elektronickej podobe prostredníctvom portálu ITMS a súčasne v písomnej podobe na adresu DataCentra (pečiatka na poštovej obálke najneskôr z dňa 7.10.2011). DataCentrum do uvoľnenia novej verzie systému ITMS spracuje iba korektne vyplnené a doručené žiadosti o aktiváciu konta. Od dňa 08.10.2011 až do uvoľnenia novej verzie systému ITMS bude možnosť vytvárania žiadostí o aktiváciu konta pre portál ITMS zablokovaná. Vytváranie žiadostí o aktiváciu konta pre portál ITMS bude dostupné až po uvoľnení novej verzie systému ITMS, t.j. od 18.10.2011.