Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznam o aktualizácii Informačného listu úspešne zrealizovaného projektu a o aktualizácii záväzných grafických štandardov veľkoplošnej reklamnej tabule (panela), trvalej vysvetľujúcej tabule (pamätnej dosky) a informačnej tabule (plagátu).

Dátum: 21. 9. 2011

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj aktualizoval dokument "Informačný list úspešne zrealizovaného projektu" pre verejný a súkromný sektor platný k 21.9.2011. Aktualizovaný dokument od dňa 21.9.2011 nahrádza doteraz platný Informačný list úspešne zrealizovaného projektu platný od 11. júla 2011.

V zmysle kapitoly 7.3 Monitorovanie projektov Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci OPBK súkromný sektor a Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci OPBK verejný sektor je prijímateľ povinný predložiť "Informačný list úspešne zrealizovaného projektu". "Informačný list úspešne zrealizovaného projektu" sa predkladá spolu so Záverečnou monitorovacou správou v lehote do 15 dní od ukončenia realizácie aktivít projektu.

Aktualizovaný dokument je zverejnený v sekcii Formuláre.

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kaj taktiež aktualizoval záväzné grafické štandardy veľkoplošnej reklamnej tabule (panela), trvalej vysvetľujúcej tabule (pamätnej dosky) a informačnej tabule (pagátu). Oznamujeme všetkým prijímateľom, aby pri informovaní verejnosti o podpore, ktorá im bola poskytnutá z fondov EÚ uplatňovali aktuálne platné pravidlá pre používanie informačných opatrení. Všetky záväzné predlohy informačných opatrení sú záväzné v sekcii Publicita zo strany prijímateľa.