Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

1. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Bratislavský kraj

Dátum: 14. 4. 2008

Dňa 21. februára 2008 sa na MVRR SR konalo 1. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Bratislavský kraj.

V súlade s čl. 63 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o EFRR, ESF a KF (ďalej len „Všeobecného nariadenia“) bol Monitorovací výbor pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej aj „MV OPBK“) zriadený do troch mesiacov od jeho schválenia Európskou komisiou (t. j. do 2. 3. 2008). Prvé zasadnutie
MV OPBK sa konalo v Bratislave na pôde MVRR SR dňa 21. 2. 2008.

MV OPBK, pod vedením ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR Mariana Januška, schválil štatút a rokovací poriadok tohto orgánu a vzal na vedomie Programový manuál OPBK. Monitorovací výbor v zmysle princípu partnerstva monitoruje účinnosť a kvalitu vykonávania Operačného programu Bratislavský kraj (ďalej aj „OPBK“), ktorý je implementovaný v programovom období 2007 - 2013. Monitorovací výbor zosúlaďuje požiadavky orgánov štátnej správy ako aj ďalších zainteresovaných subjektov tak, aby sa prispelo k vyváženému rozvoju Slovenska a zabezpečuje dohľad nad implementáciou OPBK.

Materiály z 1. zasadnutia MV OPBK nájdete v sekcii Monitorovací výbor pre OPBK.