Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznam o pozastavení výzvy OPBK/2011/2.2/07

Dátum: 23. 6. 2011

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj, dňa 23.6.2011 rozhodol o pozastavení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj,

 
Prioritná os: 2. Vedomostná ekonomika
Opatrenie: 2.2. Informatizácia spoločnosti
Kód výzvy: OPBK/2011/2.2/07
 
nakoľko v priebehu jej zverejnenia došlo k zmene podmienok poskytnutia pomoci v súvislosti s meškaním projektu „Elektronické služby spoločných modulov ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) a prístupových komponentov".

Dokument Oznam o pozastavení výzvy je zverejnený v sekcii - Aktuálne výzvy - Siedma výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj - opatrenie 2.2 OPBK - verejná správa