Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Aktualizácia č.1 Usmernenia č.5/2011 - "Aktualizácia usmernenia RO OPBK k novele zákona o verejnom obstarávaní"

Dátum: 17. 6. 2011

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje prijímateľom a žiadateľom o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj, že dňa 15. júna 2011 vydal "Aktualizáciu usmernenia RO OPBK k novele zákona o verejnom obstarávaní". Cieľom aktualizácie je informovať o zmenách v zákone č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo vzťahu k procesu verejného obstarávania a o postupe RO OPBK v zmysle Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013.

 Dokument Aktualizácia č. 1 Usmernenia č. 5/2011 je zverejnený v sekcii Dokumenty - Usmernenia RO OPBK.