Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznam pre žiadateľov v rámci výzvy OPBK/2011/1.2/07

Dátum: 30. 5. 2011

Riadiaci orgán pre OPBK oznamuje žiadateľom v rámci opatrenia 1.2, že Prílohu č. 14 žiadosti o nenávratný finančný príspevk (ďalej len "ŽoNFP") - Súhlas všetkých partnerov s realizáciou a podmienkami realizácie projektu deklarovaných zmluvným vzťahom predkladajú len oprávnení žiadatelia Hlavné mesto SR Bratislava a Bratislavský samosprávny kraj ako partneri v rámci Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s. V tejto prílohe oprávnený žiadateľ predkladá súhlas druhého partnera v rámci BID, a.s. s realizáciou predkladaného projektu.

Ostatní oprávnení žiadatelia predkladajú v rámci Prílohy č. 14 ŽoNFP písomné stanovisko Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s. k navrhovanému projektu.