Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznam pre žiadateľov v rámci výzvy OPBK/2011/1.2/07 a OPBK/2011/2.2/07

Dátum: 11. 5. 2011

Riadiaci orgán pre OPBK zverejňuje aktualizovanú prílohu č. 7 k výzve (Finančná analýza projektu).

V aktualizovanej prílohe č. 7 k výzve (Finančná analýza projektu) sú v tabuľke č. 6 údaje za rok 2008 vypracované na základe Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (Finančný spravodajca č. 12/2007). Údaje za roky 2009 a 2010 sú vypracované na základe Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2009 č. MF/24241/2009-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (Finančný spravodajca č.12/2007) v znení opatrenia č. MF/25189/2008-311 (Finančný spravodajca č. 15/2009).

Týmto oznamom sa ruší platnosť aktualizácie prílohy č. 7 zo 4. marca 2011. RO OPBK žiada žiadateľov, aby pri vypracovaní finančnej analázy projektu postupovali podľa aktualizovanej prílohy č.7 (súbor s názvom Priloha_7_aktualizacia_Financna_analyza_projektu 110511.xls).